Privacyverklaring van K.H. Onze Taal Kumtich

De Koninklijke Harmonie Onze Taal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Koninklijke Harmonie Onze Taal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Koninklijke Harmonie Onze Taal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Koninklijke Harmonie Onze Taal
Ezemaalstraat 15
3300 Goetsenhoven
Secretaris An Peeters
secretaris@khotk.be

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten. Uw persoonsgegevens worden door de Koninklijke Harmonie Onze Taal verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?

 • Ledenadministratie (muzikanten en steunende leden, sponsors) en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst)
 • Om verzekeringspolissen af te sluiten en lidmaatschap bij Vlamo Vlaams-Brabant(wettelijke verplichting)
 • Om materialen uit te lenen (uitvoering overeenkomst)
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de Koninklijke Harmonie Onze Taal; (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)  
 • Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken :
 • In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken.
 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres
 • Privé contactgegevens : telefoonnummer, e-mailadres
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, geboorteplaats, geslacht/gender, nationaliteit
 • Financiële bijzonderheden (o.a. rekeningnummer, betalingen, …)
 • Beeld- en geluidsmateriaal (foto’s, video’s, opnames, voor gebruik op onze website www.khotk.be en op onze facebookpagina, als bewijs van activiteit met het oog op het bekomen van subsidies van de Stad Tienen (Cultuurraad), …)We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties.We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging. Met uitzondering van :

 • Beeldmateriaal (voor public relations)
 • Contactgegevens (voor direct marketing)

Het gevolg van de niet-verstrekking van de gegevens is niet publiceren van gerichte foto’s van u, en het niet ontvangen van ongevraagde commerciële mails.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:

 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider)
 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ..);
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers, …);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat
 • Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking aan derden - ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen :

 • Uw gegevens worden bewaard in een gedeelde databank met Vlamo Vlaams-Brabant
 • Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren (activiteiten die met twee of meer organisaties zijn uitgewerkt (o.a. co-productie), en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld)
 • Overheidsdiensten (o.a. subsidiërende overheden, fiscale administraties, sociale zekerheidsinstanties, …)Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien jij ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

Bewaartermijn

De Koninklijke Harmonie Onze Taal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.
De Koninklijke Harmonie Onze Taal verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan : maximaal 5 jaar na laatste gebruik (of beeindiging van de samenwerking).

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.
U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om je je identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.
Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :

            Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
            Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
            commission@privacycommission.be

           

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

De Koninklijke Harmonie Onze Taal kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 23 mei 2018.

Historiek

{jcomments on}

 

parchemin_OTK_smallKoninklijke harmonie ONZE TAAL

Op 27 oktober 1911, werd te Kumtich de toneelvereniging "ONZE TAAL" opgericht. Uit deze toneelvereniging werd in 1921 de fanfare geboren. Vandaar de enigszins vreemde benaming voor een muziekmaatschappij, maar is de muziek niet de "taal" van alle muzikanten? De toneelafdeling verdween in het midden van de jaren vijftig bij de definitieve doorbraak van de televisie.

Onder de impuls van "meester Louis Devos" werden heel wat jonge muzikanten gevormd.

Ondertussen beleefde ook de fanfare een paar moeilijke perioden. Zoals op vele plaatsen werd tijdens de 2de wereldoorlog niet gemusiceerd en later werd ook 1959 een jaar zonder activiteiten. Langzaamaan kwam er opnieuw meer vaart in de fanfare, vooral dankzij de inzet van de te vroeg overleden "meester Louis Devos".

Harmonie Onze Taal te Kumtich, 1967 - tienen

Onder zijn impuls werden heel wat jonge muzikanten gevormd, terwijl ook een aantal muzikanten uit de omgeving de rangen van de vereniging kwamen versterken. Zo werd toen, met Leopold Steels als dirigent, een nieuwe start genomen. We werden tijdens die periode de "Koninklijke Fanfare ONZE TAAL" en kwamen in 1972 met ons 1ste uniform naar buiten.

 

Harmonie Onze Taal te Kumtich, 1967 - tienen

Nadat deze dirigent jarenlang de fanfare geleid had, werd hij eind 1973 vervangen door Robert Mans uit Hoegaarden, die op zijn beurt in 1977 opgevolgd werd door Robert Schoofs, nog een Hoegaardier. Een van onze hoogtepunten was toen het vijfdaags verblijf van de fanfare in Zwitserland, ter gelegenheid van het 600 jarig bestaan van Hergiswill, vanwaar we de inspiratie meebrachten voor ons tweede uniform dat dateert van 1982. Noemenswaardig zijn nog onze verplaatsingen naar Soest, Lüdenscheid (Duitsland) en Saint-Calais (Frankrijk).

Eind 1990 werd Dirk Schoofs, ook uit Hoegaarden, onze nieuwe dirigent. Onder zijn impuls kwamen verschillende klarinetten de fanfare vervoegen.

Vermits de klarinetten de plaats inamen van de bugels, vonden we het geschikt om vanaf 1 januari 1998 onze naam te veranderen in “Koninklijke harmonie ONZE TAAL”. Dit loste in elk geval het probleem op bij deelname aan de officiële tornooien.

Begin 2010 nam Dirk ontslag en waren we verplicht om na 20 jaar een nieuwe dirigent te zoeken.

Jan De Maeseneer uit Vilvoorde is onze nieuwe dirigent.

Op 16 april 2010 werd Jan De Maeseneer uit Vilvoorde onze nieuwe dirigent. Jan begon op 6-jarige leeftijd op de cornet die hij later inruilde voor de euphonium. In het jaar 2000 won hij de wedstrijd van de brassbandfederatie in de categorie tot 14 jaar. Op 18-jarige leeftijd schakelde hij over op de tuba, studeerde in 2006 af aan de kunsthumaniora en begon datzelfde jaar zijn hogere muzikale studies aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium van Antwerpen. Jan werd in dit jaar ook laureaat van de Axion Classics. Hij volbracht zijn stage als Es-tubaïst aan het Vlaams Radio Orkest. Ook is Jan sterk geinteresseerd in het dirigeren. Aan datzelfde Koninklijk Vlaams Conservatorium te Antwerpen studeert hij directie.

Heel wat activiteiten staan jaarlijks op het programma van onze vereniging, die bestaat uit ruim 50 muzikanten.

Sinds 1971 organiseerde onze maatschappij tijdens het paasweekend haar driedaagse “Lentefeesten”. Dit was voor de 30ste en laatste maal van 22 tot 24 april 2000. Daarna zijn we overgestapt naar onze 2-daagse restaurantdagen, maar de maand april werd wel behouden.

Op de laatste zaterdag van juli houden we onze barbecue en sinds 1993 hebben we in de maand oktober ons “Varken aan ‘t spit”. De opbrengst hiervan is voorzien voor de aankoop van nieuwe instrumenten.

Sinds 1998, op de laatste zaterdag van januari, vindt ons jaarlijks concert plaats in het C.C. De Kruisboog te Tienen. Op zaterdag 29 januari 2000 was het thema: Muzikale Wereldreis. Op 27 januari 2001 was ons concert gepland met als thema “jong Tiens talent” uit eigen rangen.

Vanaf 2002 heeft onze harmonie elk jaar een artiest tijdens het concert begeleid.

 

Zaterdag 29/JAN/2002: Kris Struyven.
Zaterdag 25/JAN/2003: Marc Meersman.
Zaterdag 24/JAN/2004: Schatteman en Couvreur.
Zaterdag 5 /FEB/2005: Barbara Dex.
Zaterdag 4/FEB/2006: Gunther Neefs.
Zaterdag 27/JAN/2007: Garry Hagger.
Zaterdag 26/JAN/2008: Mama’s Jasje.
Zaterdag 31/JAN/2009: Erik & Sanne.
Zaterdag 30/JAN/2010: Christoff.
Zaterdag 29/JAN/2011: Gunther Neefs

 

 


 

In 2011 zal onze vereniging haar 100ste verjaardag uitgebreid vieren.